BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirőlKizárólag  az  ügyfél  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye,  székhelye,  telephelye,  fióktelepe  szerinti  LEADER  HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
 
A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél legfeljebb három pályázatot nyújthat be, amelybe nem számít  bele  az  újabb  pályázat  benyújtásának  napjáig  visszavont,  illetve  az  újabb  pályázat  benyújtásának  napjáig jogerősen  elutasított  pályázat.  Egy  pályázat  egy  LEADER  Intézkedési  Tervben  meghatározott  intézkedésre,  azon belül azonban több tevékenységre irányulhat.


A  pályázatot  az  egyes  mezőgazdasági  és  agár-vidékfejlesztési  támogatások  igénybevétele  esetén  az  elektronikus kérelembenyújtás  alkalmazásáról  szóló  kormányrendeletben  meghatározottak  szerint,  az  elektronikus  űrlapkitöltő szolgáltatás   segítségével   előállított   elektronikus   űrlapon,   ügyfélkapun   keresztül   kell   benyújtani   az   MVH-hoz 2013.  június  17-én  08:00  órától  forráskimerülésig,  de  legkésőbb  2013.  augusztus  31-én  18:00  óráig

 A pályázat benyújtásának feltétele a HBB által kiállított támogató nyilatkozat, amelyet a HBB megküld az ügyfél és az MVH részére.

A  pályázathoz csatolandó  dokumentumokat  elektronikus  úton,  szkennelés  útján  előállított,  olvasható  formában  kell  csatolni a kérelemhez.

További információt a lenti linken találhat.
http://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/1f9d815005c54b84bf9bcad5d4130c8309fed1fb/dokumentumok/0fbc49949fad4ed271194d857445cf4e0366f7bc/letoltes

___________________________________________________________________________________________________________

Tájékoztató a LEADER adatlapok és pályázatokról

 
Itt közöljük a nem éppen egyszerű LEADER pályázatok benyújtásának módját. Bármely lépés elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után!


LEADER 3.KÖRE

Röviden, felsorolva a legfontosabbakat. Részletesen a menüpontokban található tájékoztatókon olvashat.
 

Ön úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a LEADER 3. körében. Amennyiben már korábban pályázott mikrovállalkozás-, turisztika- falumegújítás-, vidéki örökség-, vagy korábbi LEADER körben, akkor az első pontban szereplő információ Önre már nem releváns.

1./ Magánszemélyként pályázik az alábbi jogosultságokkal kell rendelkeznie:

    Ügyfélregisztrációs szám
    Igényelhető: G0001 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való benyújtással
    Ügyfélkapu belépéssel (ügyfélkapu belépéssel csak természetes személy rendelkezhet) Igényelhető: illetékes okmányirodákban

Civil szervezetként, vállalkozóként, önkormányzatként pályázik az alábbi jogosultságokkal kell rendelkeznie:

    Az ügyfélkapus feltöltés miatt gondoskodni kell egy magánszemélyről, aki gondoskodik szintén ügyfélregisztrációs számról, ügyfélkapuról, és igényelni kell egy MVH jelszót.
    Igényelhető: a G946 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való benyújtással. Miután az MVH jelszó rendelkezésre áll, megtörténhet a meghatalmazás elektronikus felületen való kitöltése, az ehhez szükséges kitöltési útmutató elérhető a www.mvh.gov.hu oldalon.
    A meghatalmazás elektronikus kitöltését és beadását követően benyújtani a meghatalmazást 3 példányban ki kell nyomtatni, 1 példányt a meghatalmazotton keresztül továbbítani kell az MVH kirendeltségre postai úton ) vagy személyesen.

2./ Kiválasztja az az Intézkedést – intézkedéseket, amelyre pályázatot kíván beadni.

Projektjavaslatot rendeletben közzétett Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, részét képező LEADER Intézkedési Tervében megfogalmazott 8 intézkedésre lehet benyújtani.
A rendelet megjelenését követő naptól folyamatosan, forráskimerülésig (a benyújtás felfüggesztéséről az Irányító Hatóság rendelkezik Közleményben).
Projektjavaslatot az erre a célra rendszeresített Projekt adatlap megnevezésű formanyomtatványon, lehet benyújtani, 2 példányban, könyvelt postai küldeményként (ajánlott v. tértivevényes) vagy személyesen.
SIMA LEVÉLKÉNT FELADOTT PROJEKTADATLAPOT NEM ÁLL MÓDUNKBAN TOVÁBB VIZSGÁLNI!
Projekt adatlapot aLEADER HACS munkaszervezetéhez kell benyújtani (.
A Projekt adatlap személyes benyújtása esetén a munkaszervezet Átadás-Átvételi nyilatkozatot ad.
Projekt adatlap ellenőrzése: A benyújtott projekt adatlapon a munkaszervezet formai ellenőrzést végez, azaz azt vizsgálja, hogy a benyújtott projekt adatlap tartalmazza-e azokat az információkat, csatolta-e a kért mellékleteket, amelyek segítségével a Helyi Bíráló Bizottság megállapíthatja, hogy a projektjavaslat illeszkedik-e a HVS-hez. Formai ellenőrzés vizsgálatának útmutatóját a HBB SZMSZ-ének függeléke tartalmazza.
A hiányosan vagy hibásan benyújtott projekt adatlapokra a munkaszervezet egyszeri hiánypótlást ír ki. A hiánypótlás, a benyújtást követő 3 munkanapon belül, az ügyfél által a Projekt adatlapon megadott értesítési mód szerint (postai v. elektronikus úton) kerül kiküldésre. A hiánypótlás teljesítésére a kézhezvételt követően 5 munkanap áll rendelkezésre.
Amennyiben a hiánypótlás nem a felszólításban foglaltaknak megfelelő módon érkezett be, a projektjavaslatot a rendelkezésre álló iratok alapján vizsgája a HBB és dönt róla.
FIGYELEM: A HBB ÜLÉS ELŐTTI 4. NAPIG BEÉRKEZETT ÉS HIÁNYTALAN, VAGY A HIÁNYPÓTLÁST TELJESÍTETT ÜGYFELEK PROJEKT ADATLAPJÁT TÁRGYALJA A HBB. FIGYELJENEK A HBB ÜLÉSEK ÜTEMEZÉSÉNEK IDŐPONTJAIRA!!

3./ HBB dönt a beérkezett projektjavaslatról

A HBB az előterjesztettprojektjavaslatokról az előzetesen meghatározott és nyilvánossá tett ütemterv alapján zárt HBB ülésen dönt.
A HBB azt vizsgálja, hogya javaslat illeszkedi-e a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, valamint azintézkedések keretfeltételeihez (kritériumaihoz).
Elutasító döntés esetén Amennyiben a javaslat nemilleszkedik a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, valamint az intézkedések keretfeltételeihez (kritériumaihoz), elutasító döntést hoz,éselutasító nyilatkozatot állít ki.Az elutasító döntésről az ügyfelet a HBB döntést követő első munkanapon(az ügyfél által megadott módon) Elutasító nyilatkozat formájában értesíti. Az elutasítást követően a projektjavaslat átdolgozást követően ismét benyújtható a LEADER HACS-hoz.
Támogató döntés esetén Amennyiben a javaslat illeszkedik a LEADER Intézkedési Terv célrendszerébe, valamint az intézkedések keretfeltételeihez (kritériumaihoz) támogató döntést hoz, és támogató nyilatkozatot állít ki. A támogató döntésről az ügyfelet a HBB döntést követő első munkanapon (az ügyfél által megadott módon) Támogató nyilatkozat formájában értesíti.
Fontos! Kizárólag a HBB által kiállított Támogató nyilatkozat birtokában lehetséges a LEADER pályázatok elektronikus feltöltése.

4./ A Pályázatot csak elektronikus úton lehet benyújtani!

LEADER pályázatokat 2013. június 17-én 8 órától az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hivatalos oldalán (www.mvh.gov.hu) működő elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
-- Pályázat szerkesztésére rendelkezésre álló időszak, ekkor 5 nap áll rendelkezésre a feltöltésre, szerkesztésre, ezt követően a pályázat véglegesítésre kerül.
-- Pályázat módosítására rendelkezésre álló időszak, ekkor 5 nap áll rendelkezésre a pályázat módosítására.
 KR dokumentum (feltöltött LEADER pályázat)kinyomtatása
A pályázat véglegesítését követően a feltöltött pályázatKR dokumentumát ki kell nyomtatni záradékoltatás céljából. Csak a teljesen feltöltött, beadott pályázatot lehet záradékolás kérésére benyújtani.

5./Záradékoltatás kérése

A pályázónak a teljes pályázat benyújtását (módosítási idő lejártát követően) 3 munkanap áll rendelkezésre a záradékolás kérelmezésére.
A kinyomtatott KR dokumentumot a munkaszervezethez kell benyújtani (elektronikusan, postai úton vagy személyesen)
Záradékolást a munkaszervezet vezető végzi (a benyújtott KR dokumentum –feltöltött pályázat- és a projektjavaslat alapján).
Munkaszervezetnek a projektjavaslat és a „KR dokumentum összehasonlítására és a támogató nyilatkozat záradékkal történő ellátására, illetve a záradék elutasítására 3 munkanap áll rendelkezésére a záradék megadására.
Záradékolás elutasítása
A záradékolás elutasítása esetén az ügyfelet a munkaszervezet a „KR dokumentum” benyújtását követő 3 munkanapon belül (az ügyfél által megadott módon) „Értesítés záradék elutasításáról” dokumentumban értesíti.Elutasítás okai többek között: 20%-ot meghaladó a projekt adatlapon és a benyújtott pályázatban szereplő költség eltérése. Nem az a célkitűzés, várható eredmény szerepel, amelyet a projekt adatlapon meghatározott.Záradékolás elfogadása
A záradékolás elfogadása esetén a HBB által kiállított Támogató nyilatkozatot záradékkal látja el a munkaszervezet vezető.
Záradék továbbítása
A munkaszervezet a Záradékot a követő munkanapon megküldi: Ügyfél, MVH, IH Irányító Hatóság részére.

6./ Megkezdődik a pályázat ügyintézése

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.