BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP2-4.1.1.3-16
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

 
Felhívás célja: A felhívás alapvető célja a szarvasmarhatartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.
 
Támogatás összege, mértéke:
Rendelkezésre álló forrás: 19,86 milliárd Ft
Támogatható pályázatok várható száma: 400 db
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.
A támogatás maximális mértéke:
 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.
 
Beadási határidő: 2016. 05. 02-től 2018. 05. 02-ig szakaszosan
A bírálat szakaszos 2016.07.02-2016.10.02-2017.01.02-2017.04.02-2017.07.02-2017.10.02-2018.01.02-2018.05.02
 
Pályázók köre:
1.   Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 12. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező 9 „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 11. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
  • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 13. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 • a NÉBIH által nyilvántartásba vett – a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló – állattartó telepet működtetnek.
2.   Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
Nem ítélhető meg támogatás:
 • azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 • azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen Felhívás keretében – a projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan – már részesült támogatásban. (Ugyanazon támogatást igénylő eltérő elbírálási időszakokban több megvalósítási hely vonatkozásában is részesülhet támogatásban,
 • termény-, illetve takarmánytároló építésére vonatkozólag azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely a VP2-4.1.2.-16 Kisméretű terményszárító és - tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése című felhívás keretén belül ugyanezen célra támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében.
 
Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek
 1. A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása
 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
 1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása)
 2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (istálló- és szociális helyiség építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, termény-, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása)
 1. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése
 1. Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.
 2. A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. Körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 Ft-ot.)
 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása
 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés: Üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, telepi közlekedő utak kialakítása, a közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);
 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (8. számú szakmai melléklet szerint);
 • Ingatlan vásárlása.
Nem támogatható tevékenységek:
 • A trágyatárolók építésére, illetve az istállón kívüli trágyakezelés megvalósítására irányuló, a VP5-4.1.1.6-15 kódszámú felhívásban támogatott tevékenységek.
 • Erőgépek beszerzése.
Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag szarvasmarhaféle (szarvasmarha és bivaly) tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható.
A támogatást igénylőnek meg kell felelnie a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI.5) FVM rendelet előírásainak.
Elszámolható költségek:
 1. a jelen felhívás önállóan támogatható tevékenységek költségei;
 2. az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 3. a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
 4. az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása.
 5. a műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások is.
Nem elszámolható költségek köre:
 • a projekt keretében működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása;
 • a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;
 • a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek. (Kivétel: A 2014. január 1-nél nem régebben felmerült, a b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók.)
A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.