BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
VP2-4.1.4-16.

 
Támogatás összege, mértéke:
Rendelkezésre álló forrás: 49,5 milliárd Ft
Támogatható pályázatok várható száma: 1000 db
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
  • egyéni projekt esetén max: 500 millió forint,
  • kollektív projekt esetén max: 1 milliárd forint
A támogatás mértéke:
  • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a
  • kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár
( Kollektív projekt: legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által – a résztvevők hatékonyságának és versenyképességének javítása érdekében – konzorcium formában közösen végrehajtott projekt. A projekt kollektív projektnek minősül továbbá, ha a támogatást igénylő termelői csoport, termelő értékesítő szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, vagy szociális szövetkezet.
Konzorcium: konzorciumnak az a 272/2014. (XI-26.) Korm. r. 3.§ (1) bek. 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltéteknek, továbbá nem lehetnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kapcsolódó, ill. partner vállalkozások.)
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd Ft.
 
A rendelkezésre álló keretösszeg a Vidékfejlesztési Program alábbi fókuszterületeire bontható fel:
  1. táblázat
Fókuszterület száma Fókuszterület megnevezése Keretösszege
(mrd. Ft)
2/A Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. 20,39
2/B A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. 8,13
5/A A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása. 11,74
5/B A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. 9,31
Az IH a végrehajtás során a források legalább 80%-át kizárólag a legfeljebb 850 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban: STÉ) üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők számára biztosítja.
 
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
 
  1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
Besorolása 5/A fókuszertület (forrás: 11,74 mrd forint)
a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
b) geotextíliák elhelyezése,
c) tározó terek vízzáró szigetelése,
d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
e) partvédő művek, földművek kialakítása.
 
Közepes nagyságú tározó: közepes méretű tározó: 10 ezer m3 (sík területen 1 ha) és 1 millió m3 közötti vízmennyiség befogadására alkalmas tározó.
 
Elszámolható költségek:
 
3.Tározók építése
3.1.Tározó építés elő- és utómunkálatai, földmunkái, műtárgy építése
3.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók
 
11139 5,0 ha alapterület alatt 1650 Ft/tározott m3
11140 5,0-10,0 ha alapterület között 1100
11141 10,0 ha alapterület fölött 720
 
3.1.3. Tározó műtárgyainak építése
11146 Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál 39 600 Ft/fm
11147 Leűrítő műtárgy NÁ 160, energiatűrő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) 336 600
11148 Leűrítő műtárgy NÁ 100, energiatűrő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (zárpotározó) 217 800
 
Amennyiben a projekt megvalósítás tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele
a) legalább a jogerős elvi vízjogi engedély megléte
 
3.1.1. I. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál), IV., V., VI. pont tevékenységeire vonatkozó közös feltételek:
 
1. Amennyiben még nem áll rendelkezésre, a projekt részeként ki kell építeni egy olyan vízfogyasztás-mérő rendszert, amely a támogatott projekt szintjén lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését.
 
3.1.1. I. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál) és V. pont tevékenységei
 
1. Az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését eredményező projektek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha:
a) az érintett víztest az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt;
 
2. Az 1. a) ponttól eltérve az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területének nettó növekedését eredményező projektek abban az esetben is támogathatók, ha:
a) a projekt tartalmazza a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztését (IV. tevékenység), és ezek esetében az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva legkevesebb 10 % mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek
és
b) a projekt egésze a projekt teljes szintjén a vízfogyasztás mértékét a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházás által lehetővé tett potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő mértékben ténylegesen csökkenti.
 
A tényleges vízfogyasztás csökkenést legkésőbb a fenntartási időszak utolsó évében vagy az utolsó három év átlagában kell elérni.
 
 Öntözött terület nettó növekedése: az projekt az öntözött terület nettó növekedését eredményezi, amennyiben korábban nem öntözött területen valósul meg. Az öntözött terület nettó növekedésébe nem számít bele az a terület, amelynek vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyre a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi engedéllyel.
 
 
V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
o öntözőgépek,
o szivattyúk,
o szűrők,
o csővezetékek,
o szerelvények,
o távvezérlő rendszerek,
o meteorológiai állomás,
o talajszondák,
 
d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 
Elszámolható költségek:
 
8.2.9. Szigetelt víztározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)
21850 0-500 m3 hasznos tározókapacitással 11 000 Ft/m3
21860 500,1 – 5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással 9900
21870 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással 9350
 
8.5.3. Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák
 
21169 Lineár, körforgó berendezések építés-szerelési munkái 5500 Ft/m
21807 Körforgó berendezés üzeméhez erőátviteli földkábel építése (szekunder hálózat) 2200 Ft/m
21171 Indukciós vezérlő kábel (kábel anyagár nélkül) 660 Ft/m
 
8.5.4. Öntöző berendezések felújítása (lineár, körforgó berendezésekhez)
 
21201 Járószerkezet egység 789 800 Ft/db
21172 Floating egység 150 700
21173 Irányvezérlő egység induktív 1 892 000
21174 Irányvezérlő egység kábeles 1 868 900 Ft/db  
21175 Megtápláló javító egység 722 700  
21176 Szórófej egységcsomag 0–600 m 2 673 000  
21177 Szórófej egységcsomag 600 m felett 6 217 200  
21178 Meghajtó, vízellátó egység 0–400 m3/h 10 458 800  
21179 Meghajtó, vízellátó egység 400–750 m3/h 11 983 400  
21181 Meghajtó, vízellátó egység 750 m3/h felett 16 701 300  
21182 Diesel motor – generátor egység 0–15 kW 3 810 400  
21183 Diesel motor – generátor egység 15 kW felett 4 615 600  
21184 Generátor egység 0–15 kW 1 524 600  
21185 Generátor egység 15 kW felett 2 394 700  
21186 Kábel egység 298 100  
           
 
 
5. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele
a) legalább a jogerős elvi vízjogi engedély megléte,
 
 
b) a 3.1.1. V. pont tevékenységei (új öntözőberendezések beszerzése, új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása, feltéve hogy az öntözött terület nettó növekedését eredményezik) esetén jogerős elvi vízjogi engedély megléte, amelynek
o amennyiben a projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozik, tartalmaznia kell a környezeti hatásvizsgálatot,
o egyéb esetekben pedig tartalmaznia kell a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/A.§ (1) bek. szerinti adatlapot.
 
c) meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési és vagy fennmaradási engedélyben meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési és/vagy fennmaradási vízjogi engedély megléte.
 
3.1.1. I. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál), IV., V., VI. pont tevékenységeire vonatkozó közös feltételek:
1. Amennyiben még nem áll rendelkezésre, a projekt részeként ki kell építeni egy olyan vízfogyasztás-mérő rendszert, amely a támogatott projekt szintjén lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését.
 
3.1.1. I. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál) és V. pont tevékenységei
1. Az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését eredményező projektek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha:
a) az érintett víztest az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt;
 
2. Az 1. a) ponttól eltérve az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területének nettó növekedését eredményező projektek abban az esetben is támogathatók, ha:
a) a projekt tartalmazza a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztését (IV. tevékenység), és ezek esetében az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva legkevesebb 10 % mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek
és
b) a projekt egésze a projekt teljes szintjén a vízfogyasztás mértékét a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházás által lehetővé tett potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő mértékben ténylegesen csökkenti.
 
A tényleges vízfogyasztás csökkenést legkésőbb a fenntartási időszak utolsó évében vagy az utolsó három év átlagában kell elérni.
Öntözött terület nettó növekedése: az projekt az öntözött terület nettó növekedését eredményezi, amennyiben korábban nem öntözött területen valósul meg. Az öntözött terület nettó növekedésébe nem számít bele az a terület, amelynek vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyre a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában már nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi engedéllyel.

 A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódha

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.