BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP6-6.2.1-16
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása -
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

 
Felhívás célja: a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Felhívás a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésére, a vidéki térségekben hiányzó, vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésének megvalósítására irányul. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.
 1. a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
 2. a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)
 
Támogatás összege, mértéke:
Rendelkezésre álló forrás:
1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.
2. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.
Támogatható pályázatok várható száma: 1154 db
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás
40.000 eurónak megfelelő forint összeg 5 évre. (~12.300 eFt)
 
Beadási határidő: 2016.10.24.-től  - 2018.10.23-ig szakaszosan
A bírálat szakaszos 2016.11.24-2017.02.24-2017.04.14-2018.10.24
 
Pályázók köre:
A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):
 • A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
  • a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
  • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
  • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
  • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.
 
B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):
A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
Nem ítélhető meg támogatás:
 1. annak a támogatást igénylőnek, aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 2. aki/amely a jelen - VP6-6.2.1-16 kódszámú - felhívás keretében már rendelkezik támogatói okirattal;
 3. aki támogatást nyert a GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási költségeinek támogatása címen;
 4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére ;
 5. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 6. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 7. a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 8. olyan támogatás, amelyet a hazai áruk használatának az importáruk használatával szemben történő előnyben részesítése függvényében állapítottak meg.
 
 
Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek
A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy
B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása
Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.
 
Nem támogatható tevékenységek:
a) mezőgazdasági termék feldolgozására (Az Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés;
b) energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés;
c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
d) elsődleges mezőgazdasági termelés.
 
Műszaki tartalommal kapcsolatos elvárások
 1. Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, de legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére támogatás igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. Legkésőbb a támogató okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére az új tevékenység vagy az új mikrovállalkozás működése alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie legalább a hatályos kormányrendeletben meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumot (éves), vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak a foglalkoztatással arányos részét.
 2. A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását. Az üzleti terv megkezdését a kedvezményezett a második kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja.
 3. A támogatási összeg 75%-a folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett támogatói okirattal rendelkezzen, és kifizetési kérelmet nyújtson be.
 4. Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett - amennyiben turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen képzésen igazolt módon nem vett részt korábban -, köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes. Az elfogadható turisztikai tevékenységek listája, amelyek esetén van kötelező képzés, kivéve: (a 7. számú mellékletben megjelölt  végzettségek, képzések esetén)
7721 - Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
9329 - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530 – Kempingszolgáltatás
5510 - Szállodai szolgáltatás
5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
7990- Egyéb foglalás
7911- Utazásközvetítés
7912 –Utazásszervezés
Az elfogadható turisztikai irányú végzettségek, képzések listáját a „7.” számú melléklet tartalmazza.
 1. A támogatási összeg fennmaradó 25%-a folyósításának feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket és második kifizetési kérelmet nyújtson be valamint igazoltan részt kell vennie a 4. pontban leírt képzésen.
 2. A támogatást igénylő vállalja, hogy az üzleti terv megvalósításával létrejött fejlesztést, ill. szolgáltatást a vidéki térségekben található településen (3. és 4. számú melléklet) hozza létre, illetve nyújtja.
 
Mérföldkövek
Határidő: Előírás:
Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül. Kifizetési kérelem benyújtása a támogatási összeg 75%-ára.
Az üzleti terv megkezdésének megvalósítását követő 24 hónap elteltével Előrehaladási jelentés benyújtása
Legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított, 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető, de legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó második kifizetési kérelem, amennyiben teljesítette az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket és - új turisztikai tevékenység- indításakor részt vett a kötelező akkreditált képzésen.
 
Szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
1. célterület esetén:
 • A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet.
 • Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett vállalja 1 fő teljes munkaidős létszám foglalkoztatását, úgy a foglakoztatást köteles a tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.
2. célterület esetén:
 • A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie.
 • A kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig nem haladhatja meg a mikrovállalkozás méretet.
 • A kedvezményezettnek egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig.
 • Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett további 1 fő legalább részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállalta, úgy a foglakoztatást köteles az egyéni vagy a társas vállalkozás befejezett megalapítását és tevékenységének bejelentetését követő hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani.
 
A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódha

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.