BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP6-6.4.1–16
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére
irányuló beruházások támogatása


Felhívás célja: mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.
 
Rendelkezésre álló forrás: 6A fókuszterületi megosztás szerint 35,94 milliárd Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db.
Beadási határidő: 2017. április 3. naptól szakaszosan
Értékelési határnapok: 2017.05.03-2017.06.05-2017.07.05-2017.10.05-2018.01.05-2018.05.07-2018.08.07-2018.11.07-2019.02.07-2020.05.07
 
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abbanaz esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;
 • a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletben szereplő településen található;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 • székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;
 • a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.
Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 

Támogatásban nem részesíthetők köre:
 1. olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 2. a VP6-6.2.1-16 kódszámú - „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, felhívás keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.
 3. aki támogatást nyert a GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, valamint a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása címen;
 4. aki támogatást nyert a VEKOP-1.2.1-16  Mikro-, kis- és középvállalkozások kapaciításbővítő beruházásainak támogatása címen.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):
 1. falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
 2. a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).
Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (11. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig;


Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 • ingatlan vásárlása (maximális mértéke az összes elszámolható költség 2%-a);
 • önállóan támogatható tevékenységek a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése),
 • projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek
 • az aktív turizmus (1. melléklet – Fogalomjegyzék alapján) és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

Nem támogatható tevékenységek:
 1. mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 2. az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő  mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (továbbiakban Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza);
 3. exporttal kapcsolatos tevékenységek, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódnak;
 4. az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;
 5. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása;
 6. a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése.

A támogatás formája:
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.


Támogatás mértéke:
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendeletben meghatározott alábbiak szerint alakul:
 • „nem besorolható” járásban lévő település esetén 50%
 • „kedvezményezett” járásban lévő településen 60%
 • „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg (~48 000 000,- Ft.).

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódha

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.