BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

NFA-2017-KKV
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása


 
I. A pályázat célja a tartós munkahelyteremtéshez kapcsolódó beruházások támogatása, 10 Mrd forintos keretből (melyből várhatóan 1100-1200 pályázó lesz támogatható). Egy új munkahely létrehozása 1,5 millió forint támogatással jár, mely bizonyos feltételek teljesítése mellett növelhető.

II. A támogatási kérelem benyújtható: A pályázatot 2017. 08.01-jétől 2017.09.15-ig lehet benyújtani. A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a nemzetgazdasági miniszter mérlegelési jogkörében 2017. november 1-ig dönt, a döntésről 15 napon belül értesíti a pályázót.

III. A támogatás jogcíme: A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

IV.A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt.

V. A támogatás mértéke és intenzitása:
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
 1. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy
 2. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft,
 3. amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők).
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a támogatás mértéke és felső határa: A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.
Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa: A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő %-os mértékét az alábbiak szerint:
 1. az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 2. a Közép-Dunántúl régióban 35%,
 3. a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
 4. a Közép-Magyarország régióban (településektől függően) 35%, valamint 20%.
A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

VI. Elszámolható költségek: A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el. Az immateriális javak esetében csak a találmány, szabadalom, licence és a know-how számolható el. A tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el. Ingatlanvásárlás esetén nem támogatható olyan beruházási projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per, – és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Kizárólag, – nem lakás céljára szolgáló – üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható.

VII. Támogatható tevékenységek: Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó) tehát a támogatás nem vehető igénybe bérre és járulékokra, de a munkahelyteremtéshez szükséges feltételek kialakításához igen.

VIII. A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások:
 1. a beruházást a támogatási igény benyújtását követően kezdi meg,
 2. beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 3. beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 4. a beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig megvalósítja, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását ezt követő 60. napon belül benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
 5. a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
 6. építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
 7. üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
 8. meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 9. a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
 10. a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.
 
IX. Fenntartási kötelezettség: A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig – folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.
 
X. Foglalkoztatási kötelezettség: A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.
A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).
 
XI. Saját forrás: A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.
 
XII. Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:
 • 120 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet által vállalt garancia, vagy
 • 150 %-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan.
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell.
 
XIII. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2018. szeptember 30. A támogatást igénylő beruházási projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása 2018. január 1-jétől nyújtható be, záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60. nap.
 
XIV. A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:
- a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei,
- gépjárművek bekerülési értéke,
- földterület vásárlása,
- szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
- immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő – projekt megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,
- az immateriális javak szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
- az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
- a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
- a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
- a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek.
 
XV. Nem vehet részt a pályázaton:
a) érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,
b) az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) akinek a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége van,
d) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
e) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
f) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti kormányhivatal illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat beny. időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni
g) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
h) a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
i) a támogatást mg-i termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
j) szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
k) akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
l) köztartozása van,
m) nem felel meg
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és
- nem minősül átlátható szervezetnek,
- nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását szabályozó KBT előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,
n) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
o) tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
p) nem minősül átlátható szervezetnek.
Regionális beruházási támogatás esetében
a) akinek fejlesztési igénye Annex I. szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
b) aki acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
c) aki szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást,
d) aki által a tervezett beruházás elszámolható költsége nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
e) aki a pályázat benyújtását megelőző két évben a pályázat által érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a pályázat benyújtásakor tervezi, hogy a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, valamint hogy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a pályázattal érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén.
Csekély összegű támogatás esetében
a) aki a támogatást teherszállító járművek megvásárlására tervezi felhasználni, és közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozásnak minősül,
b) akinél a csekély összegű támogatási jogcímen benyújtott pályázat támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – meghaladta a
200 000 eurónak
, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
c) aki Annex I. felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik,
d) aki a halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai közé tartozik,
e) aki a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végez,
f) aki a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatásokra pályázik,
g)  aki az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatást igényelne.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódha
Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.