BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

A vidékfejlesztési miniszter 41/2010. (XII. 20.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 24. §-sal egészül ki: „24. § (1) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
(2) Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel
jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni.”

2. § Az R. 25. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a támogatási döntés közlésétõl számított 24 hónap eltelt, és az ügyfél nem rendelkezik, vagy csak egyéb  elszámolható  kiadásokra  vonatkozóan  rendelkezik  kifizetési  határozattal  és  nincs  folyamatban  benyújtott kifizetési kérelmével kapcsolatos eljárás, úgy az MVH az ügyfelet végzésben nyilatkozattételre hívja fel. Az ügyfélnek a  végzés  közlését  követő  15  napon  belül  kell  nyilatkoznia.  A  végzésnek  tartalmaznia  kell  az  arra  irányuló nyilatkozattétel kötelezettségét, hogy az ügyfél a művelet megvalósításának hátralévő időszakában a beruházását meg tudja valósítani, vagy a támogatásról lemond.

(7) Ha az ügyfél nyilatkozata vagy az MVH által lefolytatott ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a (2) bekezdés
alapján  a  megvalósításra  még  rendelkezésre  álló  időszak  alatt  nem  lehetséges  a  beruházás  olyan  mértékű
megvalósítása, amely alapján a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legalább 50%-a elszámolható,
úgy  az  MVH  a  támogatási  határozatot  pontozási  szintenként  visszavonhatja.  Az  MVH  döntésében  egyidejűleg
megállapítja az ügyfél támogatáshoz való jogosultságának megszűnését.”

3. § Az R. 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az utolsó kifizetési kérelem kivételével kifizetési kérelemmel az (1) bekezdés szerinti kiadás csak abban az esetben számolható el, ha a kifizetési kérelemmel az (1) bekezdésen kívüli kiadás is elszámolásra kerül.”

4. § Az R. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje és a 24. § (1) bekezdése szerinti 6 hónapos időtartam, valamint a 24. § (2) bekezdés szerinti határidő a 2009. december 15. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén egységesen 6 hónappal, az azt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a)  gépbeszerzés esetén 6 hónappal,
b)  építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.”

5. § (1)   Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MVH a 20. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybe vett  támogatás  jogosulatlanul  igénybe  vett  támogatásnak  minősül.  Az  MVH  a  támogatási  határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy  az  ügyfél  a  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  három  évig  a  2007–2013-as  időszakban  az  EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.”

(2)   Az R. 35. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 24. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg  megállapítja,  hogy  az  ügyfél  támogatáshoz  való  jogosultsága  megszűnik,  továbbá  az  ügyfél  által igénybe vett  támogatás  jogosulatlanul  igénybe  vett  támogatásnak  minősül.  Az  MVH  a  támogatási  határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy  az  ügyfél  a  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  három  évig  a  2007–2013-as  időszakban  az  EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.”

6. § Az R. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A.   §   E   rendeletnek   az   Európai   Mezőgazdasági   Vidékfejlesztési   Alap   társfinanszírozásában   megvalósuló támogatások  igénybevételének  általános  szabályairól  szóló  23/2007.  (IV.  17.)  FVM  rendelet  módosításáról  szóló 41/2010. (XII. 20.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított
a)  24. §-át és a 35. § (9) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor a jogerős támogatási határozattal le nem zárt eljárásokban,
b)  a 35. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben,
c)  a 25. § (6)–(7) bekezdéseit a módosító rendelet hatálybalépéséig jogerős támogatási határozattal lezárt ügyekben
is alkalmazni kell.”
7. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (8)–(9) bekezdése.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.