BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

Állattartó telepek korszerűsítése

A támogatás célja az állattartó telepek korszerűsítése annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve műszaki színvonala, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzete, infrastruktúrája, valamint az állattartó telepeken dolgozók munkakörülménye és a munka hatékonysága.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: a 2011-re vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: június 1-30, szeptember 1-30 és november 2. – december 15.


Erdészeti géppark fejlesztése és korszerűsítése

Az intézkedés célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerűsítése az első kiviteltől a fakitermelés szakaszáig, beleértve a fakitermelés gépeit is.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: a 2011-re vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31.


Erdők telepítésének támogatása

A rendeletben meghatározott erdőtelepítési tevékenységekre az az erődgazdálkodó jogosult, aki a 2004. május 31-ig telepített erdők esetében az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról szóló hatályos FVM rendeletek alapján megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit - a támogatási rendeletben előírt mértékben és időpontig teljesítette.

A kérelem benyújtásának időszaka: 2011.11.15. - 2011.12.15. A jogcím esetében a támogatási kérelem benyújtása egyben kifizetési kérelemnek is minősül.


Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás

Az intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú fenntartása. A fiatal mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás összege: amennyiben az ügyfél által a 4. évének végére  vállalt üzem mérete eléri - a 4-7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20.000 euró, a 7-10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30.000 euró, valamint a 10, vagy annál több EUME-t 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelem benyújtásának időszaka: 2011. szeptember 15. - 2011. október 31.


Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: a 2011-re vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31.


Kertészet korszerűsítése

A támogatás célja a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: a 2011-re vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31.


Mezőgazdasági termékek értéknövelése

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javulásával, vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, javuljanak az élelmiszerbiztonsági és higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés és teljesüljenek a vonatkozó közösségi előírások.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: a 2011-re vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31.


Mezőgazdasági területek erdősítése

A támogatás célja a mezőgazdasági szerkezetátalakítása elősegítése, az ország erdőterületének növelése, a vidéki térségek természeti és táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek, valamint a vidéki foglalkoztatottsági viszonyoknak a javítása és az erdők védelmi, gazdasági, szociális, közjóléti funkciójának fejlesztése.

A támogatást az alábbi célokra lehet igénybe venni:
-    Erdőtelepítés és kiegészítő intézkedések létesítése (mezőgazdasági művelésű területek erdősítése, és szükség esetén az ezt kiegészítő, a létesítéssel együtt megvalósítandó, többletköltséggel járó munkák)
-    Az erdősített terület ápolása és pótlása
-    Jövedelempótló támogatás az erdősített területek után (fafajtától függően) legfeljebb 15 évig a jövedelem kiesés fedezésére.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: 2011. Május 1 – június 30.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: a telepítés megvalósítását követően az Egységes Kérelemben minden év május 15-ig


Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése

A támogatás célja, hogy a növénytermesztés technológiai korszerűsítésének, versenyképességének javítása részeként:
-    Új terményszárítók és –tisztítók vásárlásával javuljon az eszközállomány összetétele, korszerűsége
-    A létesítmény felújításával, új kiegészítő eszközök beszerzésével a létesítmény megfeleljen a környezetvédelmi, levegő-tisztaság védelmi előírásoknak
-    Létesítmények felújításával csökkenjenek az üzemeltetési költségek, javuljon a kezelt termények minősége

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: a 2011-re vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31.


Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése a mezőgazdasági gépállomány korösszetételének javítása, környezetbarát technológiai berendezések beszerzése révén.

A támogatási kérelem benyújtásának időszaka: a 2011-re vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31


Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozása, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.
Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó gazdaságon kívül végzett tevékenységre, amely legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepel  a  mikrovállalkozás  bejegyzett  tevékenységei  között,  vagy  természetes  személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenység.

A támogatás mértéke:
•  hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a;
•  egyéb  területen  megvalósuló  fejlesztés  esetén  az  összes  elszámolható  kiadás 60%-a.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka:  A 2011. évre vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31


Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása

A támogatás célja munkahelyek létrehozása vagy megőrzése  érdekében  a  vidéki  turizmusformák  közül  a  fenntartható  falusi,  agro-  és  ökoturisztikai  fejlesztések,  beruházások  infrastrukturális  és  szolgáltatási  feltételeinek, marketingjének támogatása.

Támogatható célterületek:
•  magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése;
•  ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése
•  szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai  szolgáltatások  kiépítése,  bővítése,  korszerűsítése,  fejlesztése  és  marketingje az alábbi területeken: agro-, ökoturisztika, lovas, vadászati, erdei, horgász turisztika, borturisztika, kerékpáros és vízi turizmushoz kapcsolódó kapcsolódó szolgáltatások, illetve az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások

Támogatásra jogosultak: természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, non-profit szervezet és egyházi jogi személy, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg a jogosult településen.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka:  A 2011. évre vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: 2011-ben: július 1-31, október 1-31


LEADER

A támogatás célja a térségi belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása. A hazai és  nemzetközi  régiók,  térségek  és  települések  közötti  együttműködések  különböző formáinak támogatása a hasonló adottságú, hasonló problémákkal szembenéző területeket kovácsolja össze. A máshol működő jó gyakorlatok átvétele, a közös gondolkodás megkönnyíti a felzárkózást Európához.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka:  A 2011. évre vonatkozó VM rendelet 2011. február 25-ig nem jelent meg.

Kifizetési  kérelem  benyújtásának  időszaka: A 2011-es  rendelet  tervezete  alapján: július 1.-31., október 1.-31.

Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás

A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez  nyújtott  támogatás  révén  a  kölcsönös  megfeleltetés  és  a  munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka:  A Területi Szaktanácsadási Központ (TSzK)  a  vele  szolgáltatási  szerződést  kötött  ügyfelek  támogatási  kérelmeit  2011. évben a hatályba lépő szerződésekre vonatkozóan: január 1- 31., május 1- 31., szeptember 8-tól október 8. gyűjti be. A TSzK a benyújtást követő 15 napban összesítve nyújtja be a támogatási kérelmeket a székhelye szerint területileg illetékes MVH kirendeltségre.

Kifizetési kérelem benyújtásának időszaka: A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit 2011. évben január 1-től március 3., április 1- 30., július 1.- 31.,október 1- 31. gyűjti be.  A TSzK a benyújtást követő 15 napban összesítve nyújtja be a kifizetési kérelmeket a székhelye szerint területileg illetékes MVH kirendeltségre.


Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.