BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

 „Mezőgazdasági  területek  első  erdősítése”

A  támogatási  rendelet  2.  §  10.  pontja  alapján  jogosult  mezőgazdasági  területeken  történő erdőtelepítéshez vissza nem térítendő normatív támogatás vehető igénybe:

a.          Első kivitelhez, az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott kiegészítő intézkedésekkel együtt. 
b.          Az erdőtelepítés ápolásához a telepítést követő öt évben.  
c.          Az  erdőtelepítés  miatti  jövedelem  kiesés  pótlásához  (fafajtól  függően)  legfeljebb  15  éves időtartamra.

Az  ügyfél  által  erdőtelepítésre  kiválasztott  területnek  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító Rendszer  (továbbiakban:  MePAR)  alapján  támogatható  területnek  kell  lennie.

A legkisebb támogatható terület 1 ha (az erdőrészletnek a koronavetülettel együtt el kell érnie az 1 ha-t),  ennél  kisebb  (legalább  0,5  ha)  csak  közvetlenül  erdőterülettel  határos  mezőgazdasági  terület esetén lehet. 

Támogatás mértéke:
az első kivitel normatív alap támogatás mértéke függ:
- a telepítendő fafajtól 
- a terület lejtésétől (géppel járható vagy sem) 

a kiegészítő intézkedés támogatásának mértéke függ: 
- a kiegészítő intézkedéstől 

az ápolást támogatás mértéke függ:
- a telepített fafajtól
- a terület lejtésétől (géppel járható vagy sem) 

a jövedelempótló támogatás időtartama függ:
- a telepített fafajtól 

a jövedelempótló támogatás nagysága függ: 
- a  területen  igénybe  vett  egységes  területalapú  támogatás  korábbi  hasznosításától  (gyep/legelő vagy egyéb mezőgazdasági terület)
- az ügyfél státuszától (támogatási rendelet szerinti mezőgazdasági termelő vagy sem) 

Támogatás mértékét a jogszabály 4.§-a tartalmazza, melyet megtekinthet: ITT

Az első kivitel támogatása két részből tevődik össze: 
  •          Az  alaptámogatás,  az  ültetésen  kívül  (ami  tartalmazza  az  ültetőgödör  vagy  magágy készítését,  a  csemete,  suháng  földbe  való  kihelyezését,  illetve  a  magvetést,  a  sorkitűzést  a  kitűző anyag árával és helyszínre szállításával) magában foglalja a tervezés (talajvizsgálat, tervdokumentáció összeállítása),  a  talaj-előkészítés,  a  szaporítóanyag,  a  növényvédelem  célállomány-típustól  (fafajtól) függően  a  tőrevágás,  egyszálra  metszés,  az  országos  átlagnak  megfelelő  20  %-os  természetes csemetepusztulás pótlásának valamennyi (munkaerő, anyag, energia) költségét is.  
  •          A   kiegészítő   intézkedések   célja   az   új   erdőtelepítések   talajának,   élővilágának, faanyagának védelmét szolgáló többletráfordításainak normatív alaptámogatáson felüli támogatása. Az erdőtelepítés megóvása érdekében tartalmazhatja a talaj védelmét, a legelő állatok, vad és taposási kár  elleni,  a  káros  belvizek  elleni  valamint  a  tűzkár  elleni  megelőző  védelmet.  A  kiegészítő intézkedések  csak  abban  az  esetben  kerülnek  támogatásra,  ha  azok  megnevezése  és  mértéke  az erdőtelepítési engedélyben is szerepel.

A  telepített  erdő  ápolása  és  védelme,  beleértve  a  biotikus  károsító  hatások  ellen  szükséges védőintézkedéseket,  az  erdőtelepítés  évenkénti  ápolását  (gépi  gyomirtás,  kapálás,  sarlózás,  nyesés, stb.), károsítók elleni védelmét, tűzvédelmi pászta szántását, valamint tisztántartását. Az első ápolás az első kivitel évében történik.

A támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, aki: 
- a   mezőgazdasági,   agrár-vidékfejlesztési,   valamint   halászati   támogatásokhoz   és   egyéb intézkedésekhez  kapcsolódó  eljárás  egyes  kérdéseiről  szóló  2007.  évi  XVII.  törvény  30.  §-a szerinti regisztrációs számmal rendelkezik;      
- a  mezőgazdasági  terület  tulajdonosa,  vagy  aki  a  jövedelempótló  támogatás  támogatási időszakát meghaladóan legalább 5 évig jogosult a támogatási kérelem szerinti mezőgazdasági terület használatára; 
- rendelkezik a nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel; 
- a  támogatási  kérelem  benyújtását  megelőző  2  naptári  évben  mezőgazdasági  területek erdősítésére  vonatkozó  támogatás  igénybevétele  esetén  nem  került  kizárásra  a  támogatási feltételek súlyos gondatlanságból vagy szándékosan történő megszegése miatt; 
- nincs lejárt tartozása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé; 
- megfelel  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvényben  szabályozott  rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
- rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság  erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatával,  amennyiben  nem  védett  és  nem  NATURA  2000  gyepterületen  végzi  a telepítést.

A  támogatás  igénybevételére  NEM  jogosult,  aki  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési Alapból  nyújtandó  vidékfejlesztési  támogatásokról  szóló  1698/2005/EK  tanácsi  rendelet  23.  cikke szerinti gazdaságátadási támogatásban részesül.

Jövedelempótló támogatásra jogosult, aki a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében, vagy az azt megelőző évben egységes területalapú támogatást vett igénybe (SAPS).

Az erdőtelepítési engedélyt a kérelemhez NEM kell mellékelni, de a számát kötelező a támogatási betétlapokon az erre vonatkozó rovatba beírni!  

Jelen támogatás nem vehető igénybe: 
- karácsonyfa- és díszítőgallytelep létesítésére,  és egy vágásfordulóra létesített faültetvényre,  
- 15 évnél rövidebb vágásfordulóra telepített faállományra, 
- fás szárú energetikai célú ültetvények létesítésére, 
-   NATURA   2000   területeken   Akác,   Nemesnyár,   és   Fenyő   támogatási   csoportba   tartozó célállományokra, 
-  a  tervezett  erdőtelepítés  helye  szerinti  erdészeti  tájban  „Nem  támogathatónak”  minősített célállomány-típusra (támogatási rendelet 1. számú mellékletében „N” kóddal jelöltek),
- az alábbi fafajok telepítésére: zöld juhar, bálványfa, amerikai kőris, kései meggy, gyalogakác.

A  már  megkezdett  erdőtelepítés  az  intézkedés  keretében  nem  támogatható.  Megkezdett erdőtelepítésnek minősül: 
•          gyep esetében a talaj-előkészítés, 
•          szántó esetében a csemeteültetés, dugványozás vagy magvetés, 
•          a kiegészítő intézkedés megvalósítása. 

Az erdőtelepítés a támogatási kérelem benyújtása előtt nem kezdődhet meg. A támogatási kérelem benyújtása  után,  a  támogatási  határozat  közléséig  csak  saját  felelősségre  kezdhető  meg  az erdőtelepítés.

Erdőtelepítési-kivitelezési   tervet   csak   felsőfokú   szakirányú   végzettséggel   rendelkező   személy (erdőmérnök),  vagy  ilyen  személyt  foglalkoztató  szervezet  készíthet.  Az  erdőtelepítési-kivitelezési tervet  a  területileg  illetékes  megyei  kormányhivatal  erdészeti  igazgatóságához  kell  benyújtani  az alapeljárási díj befizetése mellett. Az erdészeti hatóság külön hatósági eljárás keretében bírálja el az érintett    szakhatóságok    bevonásával.    Az    erdőtelepítési-kivitelezési    terv    elfogadásáról    vagy elutasításáról  az  erdészeti  hatóság  határozatban  dönt.

A támogatási kérelem kötelező részei:
- támogatási kérelem (D0400-06) főlap
- A  támogatás  alapját  képező  terület  minden  egyes  erdőrészletéhez  egy-egy  külön (D040101) betétlapot kell kitölteni
- Blokkazonosítót: A MePAR blokktérképen szerepel  (Az adott blokkba eső területet FONTOS! Csak akkor lehet egy erdőrészlet több blokkban, ha az erdőrészlet egybefüggő!) A  kérelmezőnek  a  támogatási  kérelemhez  csatolni  kell  valamennyi  erdőrészletről  blokktérképet, berajzolva  és  megszámozva  (a  betétlapon  lévővel  egyező  sorszámon!)  az  adott  blokkban található erdőrészleteit.

Egyedi blokktérképet a  támogatási  kérelem  mellékleteként  beadandó  blokktérképeket  az  MVH  megyei  kirendeltségein  a
G015D számú nyomtatványon lehet igényelni.

Az erdőtelepítési engedély erdészeti igazgatóságnál maradó példányát az ellenőrzés során összevetik a kérelmen feltüntetett adatokkal!

A  kitöltött,  és  a  szükséges  mellékletekkel  ellátott  támogatási  kérelmeket  az  erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságaihoz postai úton kell benyújtani. 

A  támogatási  kérelmet  az  ügyfél  a  benyújtásra  nyitva  álló  határidő  végéig  módosíthatja,  illetve kiegészítheti. A határidőt követően a támogatási kérelemben meghatározott támogatási alapra, illetve összegre nézve nincs lehetőség módosítási kérelem benyújtására.

A támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2011. május 1. - 2011. június 30. 

A felhívás szövege, valamint a kapcsolódó adatlapok letölthetők az MVH honlapjáról.Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.