BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP4-13.2.1.-16.
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

 
Természeti hátránnyal érintett területek megegyeznek a korábban kedvezőtlen adottságú terület (KAT) MePAR fedvényekkel.
 
Rendelkezésre álló forrás: 23,62 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 2000 db
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.03.16-tól 2016.06.09-ig van lehetőség.
 
A támogatás fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.
 1. A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelemkiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.
 2. Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró és a különleges jellegű (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élőállatok tartását.
 3. A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához.
 4. A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is.
 
A Felhívás értelmében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a MePAR-ban lehatárolt területekre.
 
Jogosultsági kritériumok:
 • A támogatást igénylő meghatározott területen mezőgazdasági tevékenységet folytat.
 • A támogatást igénylőnek a támogatásba bevonni kívánt földterület vonatkozásában a támogatás teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell minősülnie.
 • A minimális támogatható terület mérete 1,0 hektár, amely lehet állandó vagy ideiglenes gyep, takarmánytermő szántóföld, fásított rét, legelő.
 • A támogatható tábla minimális mérete 0,25 ha
 • Az alábbi növények termesztése esetén nem nyújtható támogatás: őszi és tavaszi búza, rizs, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari növények és zöldségnövények
 • A támogatás igénybevételére nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amelyben a magyar állam tulajdoni hányada 50% felett van.
Kötelezettségvállalások:
 • HMKÁ feltételrendszer és a JFGK követelmények betartása a gazdaság teljes területén
 • A gazdaság támogatással érintett területén elvégzett tevékenységekről gazdálkodási napló vezetése (9/2015 (III. 13.) FM rendelet szerint))
 • A gazdálkodási naplót adott év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni.
 • A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú vagy elektronikus alapú – a támogatói okirat hatálybalépését követő 5. év végéig, de legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni.
Általános követelmények:
 • Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség
 • A támogatást igénylő köteles a támogatási időszakra vonatkozó gazdálkodási naplónak a 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmát a támogatási időszakot követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan az aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. 
A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben január 1.
 
A projektek minden esetben adott év január 1. és december 31. között valósulnak meg.
 
A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan a kifizetési kérelem beadására az adott évi egységes kérelem benyújtásával együtt van lehetősége, amely határidő jogvesztő.
 
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személy), akik legalább 1 hektár, az MePAR-ban lehatárolt területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.
 
Támogatásban nem részesíthetők köre:
A támogatás igénybevételére nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amelyben a magyar állam tulajdoni hányada 50% felett van.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 
A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.
 
A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek minősül.
A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására az egységes kérelem keretében van lehetőség.
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85,9 euró/ha
 
Támogatás intenzitása:
Gazdaság területe (ha)         Támogatás mértéke
    1,00 –   50,99 ha                           100 %
  51,00 – 100,99 ha                             90 %
101,00 – 300,99 ha                             80 %
301,00 – 500,99 ha                             70 %
501,00 ha felett                                   50 %

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.