BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP-2-4.1.3.2-16
Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
 
Felhívás célja: Jelen felhívás célja korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.
 
Rendelkezésre álló forrás: 19 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 300 db.
 
Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 9-tő 2018. március 8-ig lehetséges
A bírálat szakaszos: 2016.04.30 - 2016.07.31 - 2016.10.31 - 2017.01.31 - 2017.04.30 - 2017.07.31 - 2017.10.31 - 2018.03.08
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 • egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft,
 • kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke:
 • közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Előleg mértéke:
 • Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.
 
Pályázók köre:
 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik az alábbiak szerint;
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (TERA) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
  • állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR  bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni;
 
 • igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
 • Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a jogosultsági feltételeknek.
 
Támogatható tevékenységek:
 1. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.
 1. az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos, korszerű vagy versenyképes új ültetvény telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítéséhez;
 2. meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb ültetvénynek, az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében:
b.a)  területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb  támogatható ültetvényméretet;
b.b) támrendszerének kialakításához, átalakításához; 
 1. meglévő, a termőre fordulástól számított,  a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének  korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere):
c.c). ha a cserélt ültetvény életkora meghaladja a termőrefordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig a 20 évet, abban az esetben az 1. vagy 3. mellékletben megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható  maximum költség elszámolható.
Támogatás az 1. melléklet I. táblázat „A” oszlopában szereplő fajok telepítéséhez adható.
 
 1. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 1. geotextíliák elhelyezése,
 2. tározók kialakítása,
 3. tározó terek vízzáró szigetelése, 
 4. tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.
 
 1. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 1. vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
 2. vízkivételi művek kialakítása,
 3. új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 •  szivattyúk,
 • szűrők,
 • csővezetékek, 
 • szerelvények, 
 • távvezérlő rendszerek,
 • meteorológiai állomás, 
 • talajszondák.
 1. vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 2. mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
 3. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 4. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 
 1. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.
 1. vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
 2. új  rendszer  kiépítése,  korszerű  (víz  -  és  energiatakarékos)  gépek,  berendezések  és szerelvények telepítése,
 3. vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
 4. korszerű  távvezérelt/automatizált  rendszerek  kiépítéséhez  kapcsolódó  számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
 5. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
A IV. támogatási pont keretében kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel alakítható ki.
 
 1. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.
 1. meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
 2. öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és napenergia felhasználása).
 Elszámolható költségek:
Ültetvénytelepítés, felújítás esetén a projekt keretében a tevékenységenként elszámolható összes kiadás.
A kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.
A támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
A szükséges ingatlan vásárlása, meghatározott százalékig.
A mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúrafejlesztés: kerítés kialakítása.
 
Projekt megvalósítási ideje:
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 Mérföldkövek:
A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.
A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.