BemutatkozásHírekGalériaAjánlatkérés

VP2-4.1.3.4-16
Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására,
meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

 
Felhívás célja: A jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.
 
Rendelkezésre álló forrás: 22 milliárd Ft.
Támogatott kérelmek várható száma: 250 db
 
Támogatás maximális mértéke:
Közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
 
Pályázók köre:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
 1. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (TERA) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
 • állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni; 
 1. igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni a meghatározott jogosultsági feltételeknek.
3. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.
 
Támogatható tevékenységek:
 1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.
 1. új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
 2. új gombatermesztő létesítmények építése,
 3. új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,
 4. telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)
Támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai az  1. számú melléklet tartalmazza.
A d) pontba tartozó létesítmények kialakítása kizárólag az I. pont szerinti tevékenységcsoport a) - c) pontjaihoz kapcsolódó projektként valósítható meg.
 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 1. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 2. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
 3. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése. (Fényforrások  világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
 4.  Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése
 5. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek, egyéb)
Támogatási egységek (tevékenységek) kötelező építészeti-műszaki tartalom előírásai az 1. számú melléklet tartalmazza
 1. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 1. a) Geotermikus energia hasznosítása  
  Új termelő kút/rendszer fúrása.            
  Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek.A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények beszerzése. A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, az ehhez szükséges puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.         
  Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.
 2. Egyéb megújuló energia hasznosítása
 • Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.
 • Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
 • Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
 • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.
 Mérföldkövek:
 • A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.
 • A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.
 
 
Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.04-től - 2018. 03. 03-ig lehetséges.
A bírálat szakaszos: 2016.04.11 - 2016.07.15 - 2016.10.14 - 2017.01.16 - 2017.04.14 - 2017.07.14 - 2017.10.16 - 2018.03.03
 
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Elérhetőségeink:

5130 Jászapáti,
Kossuth Lajos út 2-8.
Telefon: 57/440-516

info@jasz-consulting.hu(c) Jász-Consulting Kft - Kivitelezés: (c) Com&Com2005 Bt, Bagi László 2008-2012.